Loading...

Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

A. “Music and Friends “: rechtspersoon.

B. Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met “Music and Friends ” door middel van een boekingsbevestiging een overeenkomst is aangegaan of op andere wijze met “Music and Friends ” of Artiest een overeenkomst is aangegaan.

C. Artiest: de natuurlijke persoon die op basis van de boekingsovereenkomst tussen opdrachtgever en “Music and Friends “wordt ingezet op een bepaald feest/evenement.

Artikel 2 – Algemeen

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door “Music and Friends ” -al dan niet in opdracht verrichte werkzaamheden alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen “Music and Friends ” en haar opdrachtgevers.

B. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door “Music and Friends ” schriftelijk zijn bevestigd. mocht “Music and Friends ” genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal “Music and Friends ” jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

C Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met artiesten die worden vertegenwoordigd door “Music and Friends ” aangaande (vervolg)boeking(en). Indien de opdrachtgever handelt in strijd met bovenstaande verplicht zij zich tot betaling aan “Music and Friends ” van een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,- alsmede van € 1.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt onverminderd het recht van “Music and Friends ” om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

A. Alle aanbiedingen van “Music and Friends ” zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.

B. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft “Music and Friends ” het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

C Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomst

A. De, tussen “Music and Friends ” en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door hetgeen hieraangaande over en weer is gestuurd, correct weergegeven.

B. Na de totstandkoming opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor “Music and Friends” slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

C Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom.

D. Het staat “Music and Friends ” (lees: de artiest) vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd. “Music and Friends ” heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, bij verhindering van de geboekte artiest een andere artiest in te schakelen, artiesten van derden te betrekken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. “Music and Friends ” houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel5 – Bepalingen Optreden – Verplichtingen Opdrachtgever

A. Opdrachtgever draagt zorg voor een (kleed)ruimte voor de artiest welke afgesloten kan worden of bewaakt wordt.

B. Indien opdrachtgever gebruik maakt van promotiemateriaal met de naam of afbeelding van artiest dient hij –na voorafgaande schriftelijke toestemming van “Music and Friends “- er zorg voor te dragen dat tenminste twee exemplaren in het bezit gesteld worden van “Music and Friends “.

C. Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient hij tevoren schriftelijke toestemming te verkrijgen van Music and Friends “. Tevens dienen ten minste vijf exemplaren in het bezit gesteld te worden van “Music and Friends “.

D. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Music and Friends ” opnames op geluid-en/of beelddragers worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan “Music and Friends ” van € 10.000 euro. Voorts houdt “Music and Friends ” zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.

E. Er mogen geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien de artiest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is, heeft “Music and Friends “/de artiest het recht zijn optreden te annuleren zonder dat de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen.

F. In alle advertenties en reclame dient de opdrachtgever voor “top billing” zorg te dragen. Indien opdrachtgever op een andere manier reclame wenst te maken, dient hij “Music and Friends ” hieromtrent minimaal 14 dagen voor het feest/evenement schriftelijk op de hoogte te stellen.

G. De naam van de artiest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei product(en), tenzij hieromtrent schriftelijk tussen partijen overeenstemming is bereikt. De naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertenties en promotiemateriaal vermeld te zijn die verbonden zijn aan die van de artiest.

H. “Music and Friends ” verschaft indien mogelijk op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s en/of artwork van de artiest. Alles blijft eigendom van “Music and Friends ” en zal na gebruik onmiddellijk worden geretourneerd.

I. Geen van de kosten ter promotie e.d. zal voor rekening komen van “Music and Friends “.

J. Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promotie voordat een schriftelijke bevestiging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding ontvangen is door “Music and Friends “.

K. De artiest is in generlei opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of tijdschrift, tenzij de opdrachtgever van “Music and Friends ” of de artiest voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gekregen.

L. Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties voor het feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van “Music and Friends ” zal de opdrachtgever deze aan “Music and Friends ” tonen.

M. Het optreden zal gehouden worden op indoor feesten/evenementen, tenzij een en ander specifiek schriftelijk is overeengekomen.

N. Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. “Music and Friends ” (artiest) heeft te allen tijde het recht een ptreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door opdrachtgever zijn gemeld.

O. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijk toestemming van “Music and Friends ” de artiest door te boeken naar derde(n). De opdrachtgever dient vooraf “Music and Friends ” op de hoogte te stellen van het uiteindelijke boekingsfee (artiestenfee en boekingsfee) die wordt betaald voor het optreden van de artiest. Op het – 3 -eerste verzoek van “Music and Friends ” zal opdrachtgever een bewijs van de confirmatie of betalingsbewijs van deze feest aan “Music and Friends ” ter hand stellen.

Artikel 6- Boekingen in het Buitenland

A. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een business-class vliegticket, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam.

B. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een luxe kamer met dubbel bed en ontbijt in een hotel met tenminste drie sterren.

C. De artiest zal worden vervoerd door een luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een punctuele Engelssprekende chauffeur. Transport per openbaar vervoer of taxi is niet acceptabel.

D. Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door opdrachtgever vergoed.

Artikel 7 – Gegevens Opdrachtgever

A. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke “Music and Friends” overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van “Music and Friends ” te stellen.

B. “Music and Friends ” heeft het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. “Music and Friends ” heeft bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 – Prijs (-wijzigingen)

A. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten.

B. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen “Music and Friends ” en de opdrachtgever, omstandigheden, terzake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is “Music and Friends ” gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door de opdrachtgever.

Artikel 9 – Annulering Artiest

A. Indien de artiest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heeft voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het feest/evenement, heeft ” Music and Friends ” het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan “Music and Friends ” en opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 10 -Annulering Opdrachtgever

A. Opdrachtgever kan de boeking tot 100 dagen voor het evenement kosteloos annuleren.

B. Indien Opdrachtgever de boeking minder dan 100 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

C Indien Opdrachtgever de boeking tussen 30 en 15 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

D. Indien Opdrachtgever de boeking binnen 15 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient het volledige overeengekomen bedrag betaald te worden.

Artikel 11 – Overmacht

A. In geval van overmacht is “Music and Friends ” gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

B. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van “Music and Friends ” en de artiest behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door “Music and Friends ” en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

C. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

D. “Music and Friends ” is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

E. “Music and Friends ” behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door “Music and Friends ” verricht hadden moeten zijn.

Artikel 12- Controle en Reclame

A. De opdrachtgever is gehouden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de door “Music and Friends ” opgestelde boekingsbevestiging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren.

B. Onjuistheden dan wel onvolledig heden in de overeengekomen bevestiging, welke na ontvangst door de opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend schrijven, ter kennis van “Music and Friends ” te worden gesteld.

C Reclames welke “Music and Friends ” meer dan 5 dagen nadat de door haar verrichte prestatie is geleverd, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de opdrachtgever van ieder aanspraak tot gevolg.

Artikel 13 – Waarschuwingsplicht

A. De opdrachtgever is gehouden “Music and Friends ” onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat het optreden dreigt niet door te gaan.

B. Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever gehouden “Music and Friends ” volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.

C De opdrachtgever is gehouden “Music and Friends ” te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke ontstaan door het optreden van de artiest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

A. Alle door “Music and Friends ” verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.

B. “Music and Friends ” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door “Music and Friends ” – al dan niet in opdracht – verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door “Music and Friends ” verrichte werkzaamheden, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van “Music and Friends “.

C. “Music and Friends ” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij “Music and Friends ” de overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt.

D. Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens “Music and Friends ” te vergoeden welke is ontstaan als gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de artiest en “Music and Friends ” (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen etc.)

E. Eveneens is “Music and Friends ” niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de overeenkomst in haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de overeenkomst.

F. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van “Music and Friends ” dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Music and Friends zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.

G. Indien “Music and Friends ” ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met deopdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en “Music and Friends ” alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

H. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van “Music and Friends ” berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 15 – Betaling en Nacalculatie

A. De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van “Music and Friends ” ontvangt, binnen 30 dagen te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.

B. “Music and Friends ” behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden door te betalen onder aftrek van honorarium, (derde)kosten, BlW en nog eventueel openstaande facturen van eerdere datum. “Music and Friends ” is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij geïnde bedragen onder haar heeft.

C. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens (betalings)-verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval “Music and Friends ” omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

D. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door “Music and Friends ” een kwitantie wordt afgegeven.

E. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

F. Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter “Music and Friends ” aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

G. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 – Zekerheidsstelling

A. “Music and Friends ” is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens “Music and Friends ” zal voldoen.

B. Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

Artikel 17- Opschorting recht

A. In geval de opdrachtgever diens verplichtingen jegens “Music and Friends ” niet nakomt heeft deze, zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

B. Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt “Music and Friends ” eveneens toe in geval haar omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen jegens “Music and Friends ” niet zal nakomen.

Artikel 18- Ontbinding

A. In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft “Music and Friends “, het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.

B. Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden het positieve contractsbelang van “Music and Friends ” en de artiest te vergoeden.

C. Jegens de opdrachtgever is “Music and Friends “, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

D. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan “Music and Friends “/de artiest zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is “Music and Friends ” bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 19 – Geschillen

A. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.

B. De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy & Cookies

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website www.musicandfriends.nl, omgaan met persoonsgegevens.

Music & Friends BV respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

Persoonsgegevens

Music & Friends BV verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten, je je actief beweegt op onze platformen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals social media profielen
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites
Privacy

Met gegevens die verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. We verzamelen informatie over onze websitebezoekers om de volgende reden:

Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;
Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden;
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures;
Om je te kunnen bellen;
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld pdf’s te versturen, om je in te schrijven voor onze mailing en om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Het is ten alle tijden mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek door te geven via info@musicandfriends.nl

Voor gebruikers onder 18 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder of wettelijke voogd voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Music & Friends BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is maximaal tien jaar na laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Music & Friends BV gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens en geven niets uit handen.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van statistieken programma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@musicandfriends.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Music & Friends BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Bescherming

Music & Friends BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@musicandfriends.nl.